Vấn đề việc làm trong chiến lược sống của người nông dân vùng ven đô dưới tác động của đô thị hoá

18/12/2020

Phan Mai Hương

Tóm tắt: Đô thị hoá là quá trình chuyển đổi từ xã hội nông thôn truyền thống sang xã hội đô thị hiện đại, làm thay đổi không chỉ những yếu tố vật chất, mà cả những khuôn mẫu trong đời sống xã hội. Đối với các vùng nông thôn, đặc biệt là các vùng ven đô, ảnh hưởng của đô thị hoá thể hiện ở nhiều lĩnh vực như:  lao động và việc làm, lối sống và phong tục tập quán, quan hệ xã hội, nhận thức  và thái độ đối với các giá trị truyền thống. Tác giả phân tích những biến đổi tâm lý liên quan đến động thái trong chiến lược sống của người nông dân ven đô dưới ảnh hưởng của quá trình đô thị hoá bao gồm: xu hướng chuyển đổi việc làm, mong muốn về nghề nghiệp của con cái, những đặc điểm trong chiến lược sống của câc hộ gia đình. Quá trình đô thị hoá đã tác động tích cực cả trên bình diện xã hội lẫn bình diện cá nhân. Sự xuất hiện các khu công nghiệp, các xí nghiệp, công ty, hệ thống dịch vụ xã hội… đã thu hút một lực lượng đáng kể dân cư ven đô tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào các hoạt động sản xuất, dịch vụ. Cơ cấu nghề nghiệp vùng ven đô vì vậy có nhiều biến đổi với sự phát triển  các nghề phi nông nghiệp. Sự chuyển đổi nghề nghiệp diễn ra đa dạng, nguồn thu nhập chủ yếu của người dân ven đô chuyển dần từ khu vực nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Từ đó có nhiều chuyển biến trong tâm lý, nhận thức và thái độ của người dân ven đô theo hướng văn minh đô thị.

Từ khóa: nông dân, đô thị hóa, chiến lược sống, nông dân ven đô, vùng ven đô

Tải bài viết