Biến đổi tâm lý xã hội của cộng đồng dân cư đô thị dưới tác động của đô thị hoá (Qua kết quả nghiên cứu tại Đà Nẵng)

18/12/2020

Trịnh Duy Luân

Tóm tắt: Đô thị hoá thường đi liền với sự biến đổi các giá trị văn hoá và lối sống đô thị, hiện đại. Bài viết dựa trên những kết quả nghiên cứu tại Đà Nẵng, đồng thời gợi mở nhiều vấn đề tương tự cho các đô thị lớn ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay. Một số khía cạnh của vấn đề nghiên cứu được làm sáng tỏ từ góc độ xã hội học và tâm lý học xã hội như : Tâm trạng, thái độ của người dân đối với hoạt động xây dựng, chỉnh trang đô thị; Những biến đổi tâm lý xã hội liên quan đến vấn đề lao động, việc làm; Những biến đổi trong đời sống văn hoá và lối sống; Sự tham gia của người dân trong công tác quy hoạch và quản lý đô thị. Từ các phân tích thực nghiệm, bài viết gợi ra nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn trong quan hệ với cộng đồng dân cư đô thị của quá trình đô thị hoá. Đặc biệt là tính tích cực xã hội, thái độ ủng hộ, đồng thuận và sẵn sàng hợp tác của người dân đóng vai trò quan trọng trong tất cả các giai đoạn của quá trình đô thị hoá và sự thành công trong lĩnh vực này.

Từ khóa: đô thị, đô thị hóa, biến đổi tâm lý xã hội, tác động của đô thị hóa

Tải bài viết