Một số loại hình xung đột về đất đai ở nông thôn Hà Tây

18/12/2020

Phan Tân

Tóm tắt:

Dựa trên các phân tích xã hội học về xung đột xã hội, bài viết đưa ra thảo luận về một quá trình trong đó các yếu tố xã hội gây ra xung đột. Phạm vi của mâu thuẫn dao động từ mức vi mô đến vĩ mô. Các cá nhân, các nhóm và các tổ chức xã hội được nghiên cứu như những người đại diện cho các lực lượng xã hội tham gia vào xung đột xã hội.

Dựa trên mức độ, hình thức, quy mô, loại hình xã hội, xung đột xã hội được phân loại như sau: xung đột giữa các cá nhân; xung đột giữa các nhóm; xung đột giữa các cộng đồng, dân tộc, quốc gia. Bài viết phân tích các tranh chấp đất đai ở Hà Tây để minh họa các quan điểm lý thuyết. Tranh chấp đất đai ở Hà Tây trong thời kỳ Cải cách đã thể hiện qua nhiều hình thức, từ cấp độ cá nhân đến nhóm, cộng đồng, đặc biệt xung đột giữa người với các tổ chức kinh tế - xã hội, giữa người dân với chính quyền địa phương. Bài viết cũng chỉ ra rằng, có mâu thuẫn xuất hiện từ việc thực hiện các chính sách xã hội liên quan đến hệ thống giá trị văn hoá, danh dự, tôn giáo và sắc tộc.

 Từ khóa: xung đột xã hội, xung đột về đất đai, nông thôn

Tải bài viết