Sử dụng vốn xã hội trong chiến lược sinh kế của nông dân ven đô Hà Nội dưới tác động của đô thị hoá

18/12/2020

Nguyễn Duy Thắng

Tóm tắt: Hà Nội là một trong những thành phố lớn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của đô thị hóa. Điều này đặc biệt đúng đối với các khu vực ngoại thành. Trong những năm gần đây, đất nông nghiệp của các xã ngoại thành đã bị thu hẹp đáng kể do ngày càng được sử dụng nhiều cho mục đích phát triển thành phố. Theo thống kê của các xã ngoại thành, hàng chục nghìn lao động nông nghiệp đã mất việc làm. Họ đang làm gì và làm thế nào để họ thích ứng với những biến đổi này? Bài viết được rút ra từ kết quả của nghiên cứu được thực hiện ở 4 xã ngoại thành để tìm hiểu việc sử dụng nguồn vốn xã hội trong sinh kế của nông dân cho các hoạt động sản xuất và ổn định đời sống gia đình dưới tác động của đô thị hóa.

Kết quả cho thấy nông dân ở khu vực ven đô sử dụng nguồn vốn xã hội trong chiến lược sử dụng đất và tìm kiếm các việc làm phi nông nghiệp. Việc sử dụng vốn xã hội trong chiến lược sinh kế đã giúp nông dân giảm chi phí đầu vào cho sản xuất và giảm chi phí giao dịch để tìm kiếm việc làm hoặc thị trường cho sản phẩm của họ. Đồng thời, họ chia sẻ với mỗi thông tin thị trường khác để tránh rủi ro. Do đó, ngoài các yếu tố không thể thiếu trong sinh kế của người nông dân như đất đai, lao động và vốn, vốn xã hội là một trong những yếu tố quan trọng góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của nông dân trong quá trình đô thị hóa.

Từ khóa: đô thị hóa, vốn xã hội, nông dân ven đô Hà Nội, chiến lược sinh kế, tác động của đô thị hóa

Tải bài viết