Nghiên cứu việc thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

18/12/2020

Nguyễn Hữu Minh

Đặng Bích Thủy

Tóm tắt: Qua việc tổng quan sơ bộ các nghiên cứu gần đây về việc thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam, các tác giả bài viết cho rằng, có rất ít nghiên cứu lý thuyết về thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam, không cung cấp những kết luận thỏa đáng về mối quan hệ giữa kiến ​​thức, điều kiện kinh tế - xã hội và các yếu tố văn hoá với việc thực hiện quyền trẻ em. Các tác giả đề xuất thêm một số hướng nghiên cứu liên quan đến chủ đề này như: 1. kiến thức về quyền trẻ em và ý nghĩa của nó đối với phát triển xã hội; 2. vai trò của các chính sách xã hội, khung pháp lý và các phương tiện thông tin đại chúng trong thực hiện quyền trẻ em; 3. mối quan hệ giữa điều kiện kinh tế - xã hội và việc thực hiện quyền trẻ em; 4. các yếu tố văn hoá đối với thực hiện quyền trẻ em; 5. vai trò của các gia đình trong việc thực hiện quyền trẻ em; 6. vai trò của các tổ chức cộng đồng, trường học và xã hội trong việc thực hiện quyền trẻ em; 7. hội nhập kinh tế và các yếu tố thúc đẩy / hạn chế thực hiện quyền trẻ em.

Từ khóa: quyền trẻ em, thực hiện quyền trẻ em

Tải bài viết