Một số vấn đề xã hội nan giải trong quá trình đổi mới tam nông Việt Nam

18/12/2020

Tô Duy Hợp

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến 10 vấn đề xã hội khó khăn nổi lên trong thời kỳ Cải cách ở nông thôn Việt Nam: 1. Gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội; 2. gia tăng việc làm; 3. tăng di cư tự phát; 4.  cơ sở tri thức thấp; 5. dịch vụ chăm sóc sức khoẻ không đầy đủ; 6. sự xuống cấp của đời sống văn hoá; 7. Xu hướng gia tăng xung đột xã hội; 8. Năng lực quản lý xã hội yếu; 9. cơ sở hạ tầng kém; và 10. ô nhiễm môi trường đáng báo động.

Thông qua việc tìm hiểu và phân tích các vấn đề xã hội nêu trên, tác giả đưa ra một số khuyến nghị để giải quyết từ các quan điểm lý thuyết phát triển nông thôn bền vững nhằm đồng bộ các biện pháp kinh tế, chính trị và văn hoá hỗ trợ thêm cho ngành nông nghiệp.

Từ khóa: tam nông, đổi mới tam nông, phát triển nông thôn bền vững

Tải bài viết