Một số tác động xã hội của hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam

18/12/2020

Trịnh Duy Luân

Nguyễn Xuân Mai

Tóm tắt: Bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế đã có những tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong hai thập kỷ qua. Nó cũng tạo ra các hiệu ứng xã hội tích cực và tiêu cực. Bài viết xem xét những ảnh hưởng này trong một số lĩnh vực chính như: giảm nghèo, bất bình đẳng xã hội và gia tăng tầng lớp xã hội, việc làm và di cư, quan hệ lao động và phát triển con người. Trên cơ sở thảo luận về những thành tựu và các vấn đề trong các lĩnh vực này, tác giả đưa ra kết luận rằng những tác động xã hội của hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam rất phức tạp và đa chiều. Vì vậy, Việt Nam phải ứng phó các giải pháp chính sách trong ngắn hạn và dài hạn để tăng cường quá trình hội nhập quốc tế nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế trong khi nỗ lực đạt được các mục tiêu chiến lược quốc gia và phát triển bền vững trong những năm tới.

Từ khóa: biến đổi xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế, tác động xã hội, phát triển bền vững

Tải bài viết