Khuôn mẫu tuổi kết hôn ở nông thôn Việt Nam và các yếu tố tác động

18/12/2020

Nguyễn Hữu Minh

Tóm tắt: Sử dụng số liệu của cuộc Điều tra Gia đình nông thôn 2004-2006 ở 3 xã Yên Bái, Tiền Giang và Thừa Thiên Huế, tác giả mô tả khuôn mẫu tuổi kết hôn ở ba xã và các yếu tố ảnh hưởng. Theo đó, tuổi kết hôn của nam giới và phụ nữ ở các khu vực khảo sát có xu hướng gia tăng. Xu hướng này phản ánh sự chuyển đổi từ mô hình truyền thống của tuổi kết hôn sang mô hình hiện đại do tác động của thay đổi kinh tế - xã hội và chính trị trong vài thập kỷ qua. Các yếu tố hiện đại hoá, chính sách của chính phủ, và quyền quyết định hôn nhân đã góp phần tạo nên xu hướng đó. Các yếu tố trình độ học vấn cao và làm việc trong khu vực nhà nước đóng vai trò quan trọng nhất trong việc tăng tuổi kết hôn. Cũng đáng chú ý là tác động của những yếu tố này lên mô hình tuổi kết hôn là khác nhau giữa nam giới và phụ nữ. Việc sắp xếp hôn nhân cho con cái của cha mẹ vẫn ảnh hưởng đến tuổi kết hôn của phụ nữ nhưng không có ảnh hưởng đáng kể đến nam giới. Yếu tố di cư và khả năng kinh tế của gia đình tại thời điểm kết hôn không được tác giả tìm hiểu trong bài viết này, do hạn chế về số liệu khảo sát.

Từ khóa: nông thôn, thanh niên, tuổi kết hôn, khuôn mẫu tuổi kết hôn, biến đổi khuôn mẫu tuổi kết hôn

Tải bài viết