Chiến lược sinh kế của hộ gia đình vùng ngập mặn các tỉnh phía Nam

18/12/2020

Nguyễn Xuân Mai

Tóm tắt: Vùng ngập mặn ở các tỉnh phía Nam là một trong những vùng nghèo, vì vậy phân tích chiến lược sinh kế hộ gia đình của địa bàn này có thể góp phần phục vụ công tác xóa đói giảm nghèo cho vùng đất này. Bài viết tập trung phân tích chiến lược sinh kế hộ gia đình thông qua các chỉ báo về sự đa dạng hoá nghề nghiệp và nguồn thu nhập, sự thay đổi việc làm, sự điều chỉnh các nguồn lực tài nguyên, tài chính như đất đai, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, vay vốn, làm thuê... Nhìn chung các hộ nông dân vùng ngập mặn đã linh hoạt sử dụng tối đa những nguồn lực họ có trong tay để mưu sinh, đặc biệt là các nguồn lực lao động, đất đai, cũng như tận dụng những tác động thuận lợi từ bên ngoài. Các nhóm yếu thế có chiến lược sinh kế chủ yếu là sử dụng tối đa nguồn lực lao động và khai thác nguồn lợi ven biển để đa dạng hóa nguồn thu nhập. Họ có thể làm gia tăng nguy cơ cạn kiệt nguồn tài nguyên, đe doạ tính bền vững cả về mặt xã hội lẫn môi trường của vùng ngập mặn.

Tác giả đã nêu lên các đề xuất nhằm hỗ trợ cho người dân, đặc biệt các nhóm yếu thế ở vùng ngập mặn, tiếp cận và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn lực của hộ gia đình và cộng đồng.

Từ khóa: gia đình, chiến lược sinh kế, nguồn lực gia đình

Tải bài viết