Mô hình tìm hiểu và quyền quyết định hôn nhân ở nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi mới

18/12/2020

Lê Ngọc Văn

Tóm tắt: Từ số liệu của Dự án hợp tác với SIDA: Nghiên cứu gia đình nông thôn Việt Nam (2004-2006), bài viết tập trung mô tả và phân tích sự biến đổi cuả khuôn mẫu hôn nhân trong các gia đình nông thôn Việt Nam dưới tác động của công nghiệp hoá và hiện đại hoá ở hai nội dung chủ yếu là: mô hình tìm hiểu và quyền quyết định hôn nhân ở nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi mới.

Từ các kết quả nghiên cứu, bài viết nêu một số nhận xét và kết luận về xu hướng chuyển đổi mô hình hôn nhân ở nông thôn Việt Nam thời kỳ đổi mới. Xu hướng chuyển đổi mô hình hôn nhân ở nông thôn Việt Nam là quá độ từ hôn nhân sắp xếp sang hôn nhân tự nguyện. Nói cách khác là từ mô hình hôn nhân tái sinh sản sang mô hình hôn nhân tự nguyện dựa trên tình yêu và tình cảm cá nhân. Phạm vi lựa chọn hôn nhân không còn bó hẹp trong phạm vi một làng, một xã mà được mở rộng ra xã khác, huyện khác, tỉnh khác và thậm chí là nước khác. Các hình thức tìm hiểu đã giảm từ bố mẹ giới thiệu và người làm mối sang cá nhân tự tìm hiểu chiếm tỷ lệ cao trong thời kỳ đổi mới. Các tiêu chuẩn về nghề nghiệp, kinh tế, sắc đẹp, tình yêu được kỳ vọng nhiều hơn các tiêu chuẩn về đạo đức trước đổi mới.

Về mô hình quyết định hôn nhân là xu hướng chuyển quyết định của bố mẹ sang quyền quyết định hôn nhân của con cái. Quá độ chuyển đổi quyền quyết định hôn nhân này xuất hiện mô hình cha mẹ và con cái cùng quyết định, trong đó, con cái là người đề xuất và bố mẹ là người phê chuẩn hôn nhân của con cái. Đây cũng là mô hình quyết định hôn nhân phổ biến hiện nay ở nông thôn Việt Nam.

Từ khóa: nông thôn, gia đình, hôn nhân, mô hình hôn nhân

Tải bài viết