Mẫu hình việc làm và nghề nghiệp của hai vợ chồng trong gia đình nông thôn Việt Nam

18/12/2020

Đỗ Thiên Kính

Tóm tắt: Mục đích của bài viết nhằm tìm hiểu mẫu hình việc làm/nghề nghiệp của hai vợ chồng trong gia đình nông thôn Việt Nam. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy hầu hết các vợ chồng trong mẫu khảo sát đều có việc làm mang lại thu nhập, nhưng tỉ lệ có việc làm của người chồng là cao hơn người vợ. Đồng thời, nghề nghiệp chính của các vợ chồng đều làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp là chủ yếu, nhưng tỉ lệ những người vợ làm nghề nông là cao hơn người chồng. Ngoài ra, tỉ lệ người chồng có việc làm phụ là cao hơn vợ. Vợ là người chủ yếu làm các công việc nội trợ trong gia đình. Từ đây dẫn tới kết luận rằng: mẫu hình nghề nghiệp của hai vợ chồng nông thôn Việt Nam hiện nay là người chồng luôn ở tình trạng ưu thế hơn người vợ trong cả nghề nghiệp chính, việc làm phụ và việc nhà. Điều này nó sẽ quy định sự đóng góp về mặt kinh tế của người chồng trong gia đình là nhiều hơn người vợ. Như vậy, nói chung người chồng là trụ cột kinh tế trong gia đình. Nhưng cụ thể hơn, chồng là trụ cột lớn bên cạnh trụ cột bé hơn của người vợ. Bởi vì hầu hết hai vợ chồng đều có nghề nghiệp mang lại thu nhập và đều có đóng góp gần như nhau vào chi tiêu trong nhà.

Từ khóa: nông thôn, lao động việc làm, thu nhập

Tải bài viết