An sinh xã hội ở khu vực nông thôn - nghiên cứu trường hợp một xã ngoại thành Hà Nội

18/12/2020

Tô Duy Hợp

Nguyễn Thị Minh Phương

Tóm tắt: Nghiên cứu này dựa trên tiếp cận lý thuyết về hệ thống an sinh 2 trụ cột (Bảo hiểm xã hội và hỗ trợ xã hội) và 3 cấp độ (Lưới an toàn; Phòng ngừa; Nâng cao năng lực). Một trụ cột (bảo hiểm xã hội) được nhấn mạnh ở đặc trưng có đóng, có hưởng. Một trụ cột (hỗ trợ xã hội) được nhấn mạnh ở đặc trưng là trợ cấp miễn phí. Bên cạnh đó, tiếp cận ba cấp độ của hệ thống an sinh xã hội lại xem xét ba chức năng của hệ thống là lưới an toàn, phòng ngừa và nâng cao năng lực. Nghiên cứu một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn kiến tạo hệ thống an sinh xã hội ở khu vực nông thôn gợi ra rằng trong tương lai sẽ tồn tại hai loại mô hình an sinh xã hội phổ biến hơn cả: một là an sinh xã hội hỗn hợp dựa trên hỗ trợ xã hội là chính, hai là an sinh xã hội hỗn hợp dựa trên bảo hiểm là chính. Đó là hai mô hình đối trọng, và là hai thành phần chủ yếu của hệ thống an sinh xã hội ở khu vực nông thôn trong tương lai.

Từ khóa: nông thôn, anh sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội

Tải bài viết