Công bằng xã hội với chính sách Bảo trợ xã hội trong mối quan hệ với tăng trưởng kinh tế

18/12/2020

Nguyễn Hải Hữu

Tóm tắt: Bài viết đi sâu phân tích, tìm hiểu quan niệm về công bằng xã hội trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách Bảo trợ xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thế nào cho phù hợp và được đông đảo người dân chấp nhận. Để đưa ra được một quan niệm hợp lý, trước hết cần thống nhất khái niệm về Bảo trợ xã hội. Hiện nay có khá nhiều quan niệm về Bảo trợ xã hội.

Tác giả quan niệm: “Bảo trợ xã hội là hệ thống các chính sách, chế độ, hoạt động của chính quyền nhà nước các cấp và hoạt động của cộng đồng xã hội dưới các hình thức và biện pháp khác nhau, nhằm mục tiêu giúp các đối tượng thiệt thòi, yếu thế hoặc hẫng hụt trong cuộc sống có điều kiện tồn tại và có cơ hội hòa nhập cuộc sống chung của cộng đồng, góp phần đảm bảo ổn định và công bằng xã hội”. Dựa trên quan niệm này, tác giả phân tích nội dung công bằng trong chính sách bảo trợ xã hội; thảo luận về 3 nhóm chỉ số cơ bản đánh giá mức độ công bằng;  những vấn đề bức xúc đặt ra trong việc bảo đảm hài hòa mối quan hệ giữa công bằng xã hội và tăng trưởng kinh tế trong chính sách Bảo trợ xã hội hiện nay; và xu thế thực hiện công bằng xã hội trong chính sách Bảo trợ xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Từ khóa: công bằng xã hội, bảo trợ xã hội, chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế

Tải bài viết