Công bằng xã hội trong chính sách bảo hiểm xã hội

18/12/2020

Phạm Đỗ Nhật Tân

Tóm tắt: Đi sâu phân tích khái niệm công bằng xã hội trong chính sách bảo hiểm xã hội, tác giả nhận xét: công bằng xã hội trong chính sách bảo hiểm xã hội còn được hiểu đó là quyền con người được tham gia bảo hiểm xã hội trên cơ sở đáp ứng các điều kiện thực hiện quyền đó người lao động đều có quyền được thụ hưởng các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

Bài viết nêu quá trình ra đời của bảo hiểm xã hội từ Xã hội cộng sản nguyên thủy, Xã hội phong kiến đến nền kinh tế thị trường. Phân tích sự phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội của các nước cho thấy, công bằng xã hội trong chính sách bảo hiểm xã hội được thể hiện rõ là quyền được tham gia, quyền được thụ hưởng bảo hiểm xã hội của người lao động và từng bước được mở rộng phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước.

Phân tích 3 thời kỳ hình thành bảo hiểm xã hội ở nước ta, tác giả cho rằng: Bảo hiểm xã hội thực sự là một trong những chính sách xã hội lớn của Đảng và Nhà nước, từng bước được đổi mới, hoàn thiện, phát triển phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn nhằm đảm bảo đời sống của người lao động trong quá trình lao động và nghỉ hưu, góp phần ổn định cuộc sống của họ và gia đình họ, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững của xã hội. Chính sách bảo hiểm xã hội hướng tới mục tiêu đáp ứng tốt hơn công bằng xã hội và an sinh xã hội. Vì vậy, việc đa dạng hóa loại hình bảo hiểm xã hội, hướng tới bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động, bảo đảm cuộc sống của người lao động, của mọi gia đình và công bằng xã hội góp phần ổn định, phát triển xã hội là mục tiêu cơ bản mà bảo hiểm xã hội trong thời gian tới phải đáp ứng.

Từ khóa: bảo hiểm xã hội, chính sách xã hội, công bằng xã hội, quyền con người, chính sách an sinh xã hội, phát triển xã hội

Tải bài viết