Gia đình nông thôn với vấn đề tai nạn thương tích trẻ em

18/12/2020

Trương Xuân Trường

Tóm tắt: Trên cơ sở của cuộc nghiên cứu "Về nguyên nhân và nguy cơ tai nạn thương tích trẻ em ở nông thôn" do Viện Xã hội học và Bộ Y tế thực hiện với sự tài trợ của UNICEF (2003) ở các địa bàn khảo sát Hải Phòng, Quảng Trị và Đồng Tháp, bài viết phân tích một số vấn đề liên quan đến tai nạn thương tích trẻ em ở nông thôn từ góc độ gia đình.

Hiện nay, vấn đề tai nạn thương tích nói chung và tai nạn thương tích trẻ em nói riêng đang thu hút được sự quan tâm của xã hội. Bài viết đã chỉ ra thực trạng nghiêm trọng, cũng như những hậu quả to lớn và lâu dài của vấn đề tai nạn thương tích trẻ em. Gia đình là nơi tỷ lệ tai nạn thương tích trẻ em xảy ra nhiều nhất và cũng là nơi đang tiềm ẩn nhiều nhất các nguy cơ tai nạn thương tích trẻ em. Trong đó nổi bật nhất là nhóm gia đình nghèo như là nhóm xã hội có nguy cơ cao nhất về tai nạn thương tích trẻ em.

Từ khóa: nông thôn, gia đình nông thôn, trẻ em, thương tích trẻ em

Tải bài viết