Phản hồi của người dân đối với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020: một số phát hiện bước đầu

26/10/2020

LƯƠNG NGỌC THÚY

Tóm tắt: Bài viết phản ánh một số nét về quá trình xây dựng nông thôn mới ở hai xã thuộc huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, một huyện miền núi được Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015. Trong khi nghiên cứu việc hoàn thành cả 19 tiêu chí: về Nông thôn mới của 2 xã nói trên, tác giả đi sâu nghiên cứu trường hợp 2 tiêu chí: cở sở vật chất văn hóa (6) và tiêu chí y tế (15). Trên cơ sở đó, tác giả đã khái quát và nêu lên những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thành công trong việc xây dựng cơ sở vật chất của nhà văn hóa và trạm y tế nói riêng và của cả công trình Nông thôn mới của địa phương nói chung. Tác giả đã tiến hành nghiên cứu thực trạng hoạt động của hai tiêu chí này và chỉ ra những bất cập của chúng, đồng thời đề xuất một vài giải pháp bước đầu nhằm góp phần vào việc sử dụng một cách có hiệu quả các cơ sở vật chất của chương trình nông thôn mới và bảo đảm tính bền vững của nó ở địa phương.

Từ khóa: nông thôn mới, tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí y tế.

Tải bài viết

Các tin cũ hơn.............................