Thái độ và nhận thức của đồng bào Chăm đối với chính sách phát triển kinh tế của Nhà nước: một nghiên cứu trường hợp tại hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận

18/12/2020

Bế Quỳnh Nga

Tóm tắt: Bài viết là một phần kết quả của đề tài cấp Bộ “Nhận thức và thái độ của đồng bào Chăm đối với một số chính sách của Nhà nước trong việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”, nhằm tìm hiểu thái độ của đồng bào Chăm đối với chính sách dân tộc cũng như các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước Việt Nam. Vấn đề cơ bản ở đồng bào Chăm hiện nay hiện sinh sống tại những địa bàn khác nhau ở Việt Nam là bình đẳng tộc người và con đường để các tộc người này hội nhập vào quá trình phát triển chung.

Bài viết phân tích vấn đề bức xúc hiện nay đối với nhóm đồng bào Chăm sinh sống tại hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận là ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội. Những yếu tố văn hóa và tôn giáo tồn tại xen kẽ trong nhóm Chăm miền Trung, người dân theo đạo Hồi nhưng vẫn giữ văn hóa Bàlamôn giáo. Nhìn chung, cho tới nay, đối với cộng đồng Chăm tại cả hai vùng kể trên, tôn giáo và ý thức tộc người giữ một vai trò nhận diện và liên kết xã hội mạnh mẽ.

Từ khóa: đồng bào Chăm, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, bình đẳng tộc người, hòa nhập xã hội

Tải bài viết