Chương trình xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam và những thách thức trong giai đoạn mới

18/12/2020

Nguyễn Hữu Minh

Tóm tắt: Báo cáo này giới thiệu những thành tựu ban đầu của Chính phủ Việt Nam và người dân trong việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xoá đói giảm nghèo và Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội ở các xã gặp nhiều khó khăn (Chương trình 135) trong hơn thập kỷ vừa qua. Những thách thức chính đối với mục tiêu xóa đói giảm nghèo và Chương trình 135 ở một số khu vực cũng được chỉ ra, đó là: Thiếu các nguồn lực của Chương trình và giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số; Hạn chế về giáo dục và chăm sóc sức khoẻ cho người nghèo; Sự tham gia hạn chế của người nghèo và cán bộ làm công tác giảm nghèo. Bài viết cũng đưa ra một số khuyến nghị nhằm thực hiện tốt các chương trình này trong những năm tới: Có chính sách liên quan để tăng tỷ lệ học sinh ở các vùng sâu, vùng xa; Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ miễn phí cho tất cả mọi người ở các vùng sâu vùng xa trong những năm tới; Nâng cao hiệu quả của ngân sách bằng cách điều chỉnh phân phối đầu tư giữa các tỉnh; Tạo điều kiện trao quyền cho người dân, đặc biệt là ở cơ sở; Nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác xoá đói, giảm nghèo ở các cấp, nhất là ở cơ sở.

Từ khóa: chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình 135, công tác giảm nghèo

Tải bài viết