Xã hội nông nghiệp, nông dân và xã hội học nông thôn

18/12/2020

Bùi Quang Dũng

Tóm tắt: Xã hội học nông thôn nghiên cứu tổ chức xã hội và các quá trình xã hội đặc trưng cho những khu vực địa lý có dân số tương đối nhỏ và mật độ thấp; vì vậy, xã hội học nông thôn có thể được định nghĩa là xã hội học về xã hội nông thôn. Bản thân định nghĩa này về xã hội học nông thôn cần cụ thể hóa hơn nữa khi người ta tính đến những sự khác biệt giữa khu vực nông thôn của các xã hội nông nghiệp đang phát triển và các xã hội công nghiệp hóa. Bằng chứng là, trong khi ở Mỹ, xã hội học nông thôn chỉ còn là môn xã hội học về tình trạng không còn người nông dân nữa, thì tại hầu hết các xã hội nông nghiệp, nông dân là thành phần dân cư chủ yếu và do đó là đối tượng nghiên cứu của xã hội học nông thôn. Từ cách nhìn này, tác giả bài viết thảo luận những điểm riêng biệt về phương pháp nghiên cứu xã hội học nông thôn tại các xã hội nông nghiệp, bao gồm trường hợp Việt Nam.

Từ khóa: xã hội học nông thôn, phương pháp nghiên cứu, xã hội nông nghiệp, nông dân

Tải bài viết