Gia đình - nguồn hỗ trợ tình cảm cho thanh niên và vị thành niên

18/12/2020

Nguyễn Hữu Minh

Tóm tắt: Dựa vào số liệu cuộc điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam (SAVY) năm 2003, bài viết tập trung phân tích mối quan hệ giữa các đặc điểm gia đình và một số khía cạnh trong đời sống của thanh niên và vị thành niên. Các chỉ số về vai trò của gia đình được nghiên cứu và đánh giá tác động như : mối quan hệ giữa gia đình và thanh niên, cảm nhận về giá trị của họ đối với gia đình, về sự mong đợi của họ về tương lai, về trạng thái cảm xúc tiêu cực đã từng xuất hiện trong cuộc sống của họ, về những chấn thương thân thể mà họ đã từng trải qua do thành viên gia đình gây ra và về ý định tự tử của thanh niên và vị thành niên. Phân tích dữ liệu đã xác nhận các kết quả trước đây về mối quan hệ gần gũi giữa đặc điểm gia đình và chăm sóc sức khỏe thanh niên. Tình trạng kinh tế gia đình, học vấn cha mẹ, kết nối gia đình, số lượng trẻ em trong gia đình, mâu thuẫn gia đình, gia đình có cha mẹ sử dụng nhiều rượu... được dự đoán là những nguyên nhân chính làm gia tăng rủi ro của giới trẻ về thể chất và tinh thần.

Từ khóa: thanh niên, vị thành niên, gia đình, vai trò của gia đình

Tải bài viết