Biến đổi dân số trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

18/12/2020

Đặng Nguyên Anh

Tóm tắt: Kể từ đầu thập kỷ này, dân số Việt Nam đã phát triển những nấc mới, phản ánh rõ nét tác động của quá trình biến đổi kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhiều chính sách, nghị quyết, pháp luật về dân số được ban hành và hoàn thiện trong giai đoạn này nhằm duy trì mức độ giảm sinh vững chắc, điều chỉnh cơ cấu và phân bổ dân cư hợp lý, nâng cao chất lượng dân số.

Sử dụng dữ liệu thứ cấp và các số liệu thống kê chính thức, bài viết tập trung đánh giá tổng quan tình hình dân số Việt Nam từ một số chiều cạnh cơ bản, phân tích những vấn đề mới nảy sinh cần có sự xem xét kịp thời. Phần cuối bài viết là một số khuyến nghị chính sách cụ thể cho công tác dân số nhằm thực hiện các mục tiêu mà chiến lược dân số đã đề ra cho năm 2010.

Từ khóa: biển đổi xã hội, công tác dân số, dân số, biến đổi dân số

Tải bài viết