Một số xu hướng và thái độ của Thanh niên Việt Nam với vấn đề việc làm

18/12/2020

Vũ Mạnh Lợi

Tóm tắt: Những phân tích trong bài viết dựa trên những nghiên cứu được thực hiện gần đây ở Việt Nam nhằm phác họa một số khuôn mẫu và xu hướng biến đổi chung về việc làm cũng như thái độ của thanh niên đối với vấn đề việc làm hiện nay: Tuổi tham gia lao động đang có xu hướng gia tăng; Tỷ lệ thất nghiệp ở đô thị trong nhóm thanh niên 15-24 có chiều hướng giảm mạnh; Vấn đề thất nghiệp và thiếu việc làm trong thanh niên ở nông thôn ngày càng nghiêm trọng hơn; Vấn đề di cư thanh niên cần được tiếp tục nghiên cứu để góp phần vào việc xây dựng chính sách phát triển chung. Không có sự thay đổi đáng kể về nâng cao trình độ tay nghề của thanh niên theo thời gian trong phạm vi cả nước. Vấn đề bình đẳng giới cũng cần được quan tâm nhiều hơn trong lĩnh vực việc làm, điều này cần được đặc biệt lưu ý từ góc độ hoạch định chính sách, trong việc hoàn thiện môi trường thể chế, tạo cơ hội bình đẳng, tạo điều kiện cho nam và nữ thanh niên đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội tương xứng với năng lực thực tế của họ mà không bị những định kiến giới bất bình đẳng ngăn cản.

Từ khóa: thanh niên, đô thị lao động, việc làm, thất nghiệp, bình đẳng giới

Tải bài viết