Di dân đến các thành phố lớn ở Việt Nam: những vấn đề thực tiễn và chính sách

18/12/2020

Nguyễn Văn Tiên

Nguyễn Hoàng Mai

Tóm tắt: Đã có nhiều nghiên cứu ở Việt Nam về di dân ra đô thị, tuy nhiên chủ yếu mô tả thực trạng, nguyên nhân, hình thái và xu hướng di dân, trong khi có rất ít nghiên cứu phân tích và đánh giá chính sách. Đáp ứng nhu cầu bức xúc của xã hội và ý kiến của một số đại biểu Quốc hội, Ủy ban về các vấn đề xã hội phối hợp với các chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu rà soát và đánh giá các chính sách, luật pháp quy định về các vấn đề liên quan đến di dân lao động ra thành phố. Hai trung tâm đô thị lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được lựa chọn khảo sát, trong đó chú trọng những lao động đến làm việc tại các khu công nghiệp. Bài viết trình bày những kết quả thu được từ những khảo sát ở các địa phương, nêu lên thực trạng và những bất cập trong một số quy định chính sách hiện nay có liên quan đến di cư và người di cư từ những chiều cạnh khác nhau.

Từ kết quả của nghiên cứu chính sách, bài viết không trình bày các tỷ suất di dân như các cuộc điều tra mẫu khác mà tập trung vào vấn đề di cư lao động ra đô thị vì mục đích tìm việc làm bởi di cư lao động có vai trò đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội. Từ kết quả phân tích, nêu lên những hạn chế của các chính sách liên quan đến người di dân, những bất cập để làm cơ sở để khuyến nghị sửa đổi chính sách cho phù hợp với thực tế.

Từ khóa: đô thị, di dân, di cư lao động, chính sách di dân, đô thị

Tải bài viết