Khác biệt giới trong dự định đầu tư của bố mẹ cho việc học của con cái

18/12/2020

Lê Thúy Hằng

Tóm tắt: Dựa trên số liệu định lượng và định lượng từ cuộc điều tra "Đời sống kinh tế - xã hội ở Lộc Hoà, Nam Định", bài viết nhằm mục tiêu xác định liệu có sự khác biệt về giới trong kế hoạch đầu tư cho trẻ em học tập và nếu có thì trong điều kiện nào sự bất bình đẳng đó sẽ tăng lên hay giảm đi?

Kết quả cho thấy vẫn có sự khác biệt về giới trong kế hoạch đầu tư. Cha mẹ dự định đầu tư nhiều hơn vào việc học hành của con trai để con trai có thể đạt được điểm cao hơn, ngay cả khi con gái học tốt hơn con trai. Điều kiện kinh tế của gia đình dường như ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch đầu tư của con trai đối với con gái khác nhau như thế nào. Ở những gia đình gặp khó khăn về kinh tế, cha mẹ ưu tiên cho việc học hành con trai hơn con gái. Tuy nhiên, trình độ học vấn của cha mẹ không ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư theo thống kê.

Từ khóa: giáo dục, bất bình đẳng giới, khác biệt giới, đầu tư cho giáo dục

Tải bài viết