Kiểu loại gia đình và giáo dục trẻ em trong gia đình ở Hà Nội hiện nay

18/12/2020

Nguyễn Chí Dũng

Tóm tắt: Trên cơ sở kết quả điều tra xã hội học "Ảnh hưởng của cơ cấu gia đình tới việc giáo dục trẻ em trong gia đình” (Nghiên cứu trường hợp Hà Nội) được thực hiện từ năm 2004-2005, bài viết đã khảo sát các loại hình gia đình và sự thay đổi của các loại hình này trong bối cảnh đời sống xã hội hiện nay, phân tích các loại hình gia đình và nhu cầu, nội dung, phương pháp, hình thức và kết quả giáo dục gắn với loại hình gia đình đó, bài viết đã đưa ra một số giải pháp chính có thể làm gia tăng hiệu quả giáo dục gia đình trong điều kiện hiện tại, bao gồm việc thúc đẩy giáo dục toàn diện cho trẻ, tình yêu và sự tôn trọng người cao tuổi, phòng ngừa tệ nạn xã hội (đặc biệt là sử dụng ma túy) và phát huy vai trò của tất cả các thành viên trong gia đình (đặc biệt là ông bà và cha mẹ).

Từ khóa: gia đình, loại hình gia đình, giáo dục trẻ em, giáo dục toàn diện, vai trò của gia đình

Tải bài viết