Nguyên tắc khoa học trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống hiện nay

26/10/2020

BÙI MINH

NGUYỄN THỊ TRÀ VINH

Tóm tắt: Xã hội nông thôn đang đi vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và trong quá trình này, vai trò của văn hóa, đặc biệt là các giá trị văn hóa truyền thống, hết sức quan trọng. Việc xây dựng xã hội “nông thôn mới” hiện nay, đặt trong khung cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, không thể tách rời việc xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, giữa các nhân tố kinh tế, chính trị và văn hóa. Bài viết cung cấp một tổng quan nghiên cứu về những đặc trưng của văn hóa truyền thống và các cơ chế bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa trong xây dựng nông thôn mới.

Từ khóa: văn hóa, văn hóa truyền thống, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống

Tải bài viết

Các tin cũ hơn.............................