Những vấn đề của gia đình Việt Nam trong quá trình biến đổi xã hội theo xu hướng công nghiệp hóa và hiện đại hoá

18/12/2020

Vũ Tuấn Huy

Tóm tắt: Mục tiêu phát triển của Việt Nam trong 15 năm tới là tăng đáng kể đời sống vật chất và tinh thần của người Việt Nam, và cố gắng trở thành một quốc gia công nghiệp tiên tiến vào năm 2020. Những mối quan ngại đối với gia đình Việt Nam không chỉ vì những tác động của những biến đổi xã hội đối với gia đình, mà còn bởi gia đình là một nhân tố quan trọng để ổn định và phát triển đất nước. Phân tích  từ các khía cạnh kinh tế  - xã hội từ các nghiên cứu gần đây cho thấy xã hội Việt Nam đang ngày càng hiện đại hóa. Những thay đổi trong gia đình Việt Nam phản ánh những tác động này và cho thấy sự biến đổi mô gia đình ở Việt Nam hiện nay.

Bài viết chỉ ra rằng, những thay đổi trong quan niệm về ý nghĩa của hôn nhân và gia đình đối với nhiều cá nhân đang ngày càng thay đổi và xu hướng này được coi là phù hợp với khuynh hướng hiện đại hóa. Cơ cấu gia đình đã thay đổi thành quy mô gia đình nhỏ hơn và đa dạng hóa các loại hình gia đình. Sự thay đổi này không chỉ là kết quả của tăng mức sinh, mà còn là những tác động của các yếu tố kinh tế-xã hội như chính sách đất đai ở nông thôn và quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa. Trong quá trình đô thị hoá, một bộ phận gia đình nông thôn và đô thị đang phải đối mặt với một số vấn đề xã hội như an sinh xã hội cho gia đình, đặc biệt là người già và trẻ em.

Phân chia lao động và mô hình ra quyết định trong gia đình vẫn còn thể hiện sự bất bình đẳng giới. Sự căng thẳng của vai trò gia đình bằng những tác động của chuyển đổi kinh tế đối với nền kinh tế thị trường là những yếu tố gây ra sự bất đồng và bạo lực gia đình trong gia đình. Các khuôn mẫu về giới và phân chia lao động trong gia đình là những vấn đề đáng để bàn về chức năng xã hội hoá của gia đình đối với thành viên nói chung và trẻ nói riêng.

Từ khóa: đô thị hóa, gia đình Việt Nam, biến đổi xã hội, biến đổi gia đình Việt Nam

Tải bài viết