Sự tham gia xã hội của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

18/12/2020

Trịnh Duy Luân

Tóm tắt: Bài viết đề cấp đến nhóm dân số chiếm tỷ lệ lớn trong nhân khẩu học, đó là nhóm Thanh niên – thế hệ sinh ra và lớn lên trong thời hậu chiến, và là sản phẩm, cũng đồng thời là hiện thân của biến đổi xã hội đang diễn ra nhanh chóng ở Việt Nam. Sự tham gia của thanh thiếu niên Việt Nam được phân tích trong bốn lĩnh vực: đời sống xã hội, đời sống chính trị, kinh tế và văn hóa. Trong mỗi lĩnh vực, nhiều loại dữ liệu, thông tin được tác giả sử dụng để xác định các đặc điểm chính của sự tham gia của thanh niên trong bối cảnh thực hiện chính sách đổi mới ở Việt Nam trong hai thập kỷ qua. Cơ hội, thách thức và các vấn đề liên quan đến sự tham gia của thanh niên Việt Nam trong đời sống xã hội cũng được tác giả được tập trung phân tích. Ở một mức độ nào đó, thông qua sự tham gia của thanh niên, một số biến đổi xã hội thiết yếu trong đời sống xã hội Việt Nam đã được phản ánh. Đây có thể là một khía cạnh hấp dẫn đối với độc giả quan tâm đến sự thay đổi xã hội ở Việt Nam đương đại.

Từ khóa: thanh niên, tham gia xã hội, biến đổi xã hội

Tải bài viết