Những khía cạnh xã hội của hiện tượng tham nhũng

18/12/2020

Mai Hà

Tóm tắt: Tham nhũng là một hiện tượng xã hội phổ biến. Cho đến nay hiện tượng tham nhũng xuất hiện ở tất cả các hình thức tổ chức xã hội. Không thể loại trừ hoàn toàn tham nhũng khỏi đời sống xã hội. Tuy nhiên, để giữ được uy tín trước nhân dân, tất cả các chính phủ phải tìm ra các biện pháp hữu hiệu để chống lại hiện tượng tham nhũng phổ biến. Bài viết đã làm rõ các khía cạnh xã hội của tham nhũng, nguyên nhân khách quan và chủ quan, qua đó  đi đến một số kết luận về các phương thức và các lực lượng để chống lại hiện tượng tham nhũng phổ biến.

Từ khóa: tham nhũng, hiện tượng tham nhũng phổ biến

Tải bài viết