Một số vấn đề về bảo trợ xã hội tại Việt Nam từ góc độ nhân khẩu học

18/12/2020

Nguyễn Thanh Liêm

Đặng Nguyên Anh

Tóm tắt: Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về chủ đề hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam, nhưng vấn đề bảo vệ xã hội từ góc độ nhân khẩu học lại rất ít được chú ý. Bài viết cố gắng lấp đầy khoảng trống nghiên cứu này thông qua việc tìm hiểu và phân tích những vấn đề quan trọng của bảo trợ xã hội ở Việt Nam. Với 83 triệu người còn lại, Việt Nam sẽ phải cân nhắc lựa chọn để sử dụng các nguồn lực hạn chế về bảo trợ xã hội và hỗ trợ phúc lợi.

Trước hết, bài viết trình bày về sự biến đổi dân số ở Việt Nam trong giai đoạn cuối của quá trình chuyển đổi nhân khẩu học. Sau đó, từ quan điểm nhân khẩu học, xem xét tác động của biến đổi dân số lên bảo trợ xã hội, xác định một số nhóm nhỏ dân cư và nhu cầu của họ về bảo trợ xã hội và đề xuất một số chính sách bảo trợ xã hội. Bài viết cũng nhấn mạnh, các chính sách bảo trợ xã hội sẽ phải tính đến sự đa dạng trong nhu cầu bảo trợ xã hội của các nhóm nhân khẩu học khác nhau trong nước Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: bảo trợ xã hội, nhân khẩu học, chính sách bảo trợ xã hội, hệ thống an sinh xã hội

Tải bài viết