An sinh xã hội tam nông – một số vấn đề lý luận cơ bản

18/12/2020

Tô Duy Hợp

Tóm tắt: Khái niệm "hệ thống an sinh xã hội tam nông" là kết quả tổng hợp và hội nhập các khái niệm thành phần: nông dân, nông nghiệp, nông thôn, hệ thống và an sinh xã hội. Bài viết hướng tới mục tiêu làm sáng tỏ khái niệm này theo phương thức tổng – tích hợp ý nghĩa của các khái niệm hợp thành trên.

Bài viết chỉ ra rằng, có bốn nguyên tắc để xây dựng hệ thống an sinh xã hội cho nông dân, nông nghiệp và nông thôn: 1) Nguyên tắc phù hợp: hệ thống phải tương ứng với tinh thần và luật chuyển đổi của nông dân, nông nghiệp và nông thôn; 2) Nguyên tắc kiến tạo hệ thống an sinh xã hội tam nông toàn diên, đa cấp độ; 3) Nguyên tắc kiến tạo hệ thống an sinh xã hội thống nhất trong đa dạng; 4) Nguyên tắc linh hoạt: thường xuyên được điều chỉnh hoặc thay đổi theo hình thức, thể chế khác nhau.

Bài viết cũng sử dụng Lý thuyết khinh - trọng khi xem xét  các mô thức an sinh xã hội theo hướng hiện đại hóa. Theo đó, có  hai phương thức sau đây được phổ biến rộng rãi: 1) hệ thống an sinh xã hộ chỉ dựa trên hỗ trợ xã hội và 2) hệ thống an sinh xã hội chỉ dựa trên bảo hiểm xã hội.

Câu hỏi đặt ra là:  mô hình nào sẽ là mô hình phổ biến trong quá trình chuyển đổi hệ thống an sinh xã hội tam nông từ truyền thống sang hiện đại ở Việt Nam?  Đây là câu hỏi lý thuyết và cả thực nghiệm cần được giải đáp bằng các đề tài nghiên cứu chuyên biệt.

Từ khóa: tam nông, an sinh xã hội tam nông, hệ thống an sinh xã hội

Tải bài viết