Phát triển một hệ thống an sinh xã hội hiện đại phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

17/12/2020

Nguyễn Hải Hữu

Tóm tắt: Trên cơ sở tìm hiểu các mô hình an sinh xã hội hiện có ở các nước trên thế giới và các đặc trưng riêng của Việt Nam, bài viết đề xuất cách cấu trúc lại hệ thống an sinh xã hội ở nước ta theo bốn trụ cột cơ bản như sau: 1. Các chính sách và chương trình bảo hiểm (bao gồm cả các khoản chi phí bảo hiểm thất nghiệp); 2. Chính sách và chương trình bảo hiểm y tế; 3. Các chính sách và chương trình trợ giúp đặc biệt; 4. Các chính sách và chương trình hỗ trợ xã hội (bao gồm hỗ trợ người nghèo).

Bài viết đã đưa ra một khung lý thuyết về an sinh xã hội hiện đại dưới dạng mái nhà. Các thành phần trên phải trở thành bốn trụ cột hỗ trợ một mái nhà, và mái nhà ấyphải đảm bảo an toàn cho mọi các thành viên trong xã hội. Tuy nhiên, tầm quan trọng của từng trụ cột phụ thuộc vào tình hình ở từng quốc gia trong từng giai đoạn cụ thể. Tuy nhiên, trụ cột bảo hiểm xã hội luôn đóng vai trò quan trọng nhất.

Tác giả bài viết cũng đã trình bày và phân tích vai trò của Nhà nước và 4 quan điểm về sự phát triển của hệ thống an sinh xã hội ở nước ta trong quá trình tiến tới nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Từ khóa: an sinh xã hội, chính sách an sinh xã hội, mô hình an sinh xã hội, hệ thống an sinh xã hội

Tải bài viết