Góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tổng thể ở nước ta hiện nay

17/12/2020

Trịnh Duy Luân

Tóm tắt: Để góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam hiện nay, cần phân tích rõ các vấn đề lý thuyết và thực tiễn cơ bản có liên quan trực tiếp đến hệ thống này, từ các khái niệm cơ bản của hệ thống, bản chất và các thành phần của nó đến mô hình hiện tại hoặc mô hình lý tưởng của hệ thống an sinh xã hội.

Trên cơ sở thực hiện một số khái quát cần thiết từ các lý thuyết, thực tiễn và kinh nghiệm trong và ngoài nước, sau khi phân tích sơ bộ về tình trạng của hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam, bài viết đã đưa ra một số gợi ý về các chủ đề nghiên cứu có thể tiến hành xuất phát từ quan điểm xã hội học nhằm cung cấp thông tin và lập luận cho quá trình xây dựng của một hệ thống an sinh xã hội trong những năm tới.

Từ khóa: an sinh xã hội, hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội

Tải bài viết