Nhận diện tai nạn thương tích trẻ em ở các vùng nông thôn hiện nay

17/12/2020

Trương Xuân Trường

Tóm tắt: Bài viết đã khảo sát một vấn đề xã hội đang nổi lên gần đây ở Việt Nam – thương tích của trẻ em do tai nạn. Sau khi làm rõ khái niệm "thương tích do tai nạn" dựa trên các quan điểm khác nhau trong và ngoài nước, bài viết đã đề cập đến các khía cạnh sau: "

1. Các loại thương tích trẻ em do tai nạn; Ý nghĩa của dữ liệu thống kê;

2. Trẻ em làm gì khi thương tích do tai nạn xảy ra?

3. Các thương tích ở trẻ em thường xảy ra ở đâu?

4. Khi nào thương tích của trẻ em thường xảy ra?

5. Ai là trẻ em bị thương tật?

6. Các loại hình thương tích ở trẻ em ở nông thôn?

Bài viết cũng chỉ rõ những sự cố, môi trường xung quanh và đặc điểm của trẻ em bị thương tích do tai nạn ở nông thôn. Trong số các thương tích phổ biến có những trường hợp lan rộng, nghiêm trọng và có hại cho trẻ em, gia đình và cộng đồng của họ. Đồng thời, bài báo cũng chỉ ra rằng thương tích của trẻ em có liên quan đến hoàn cảnh gia đình, độ tuổi, giới tính, điều kiện thời tiết và thời gian, môi trường xung quanh.

Tải bài viết