Nghiên cứu phúc lợi xã hội: Nhìn lại một chặng đường

17/12/2020

Bùi Thế Cường

Tóm tắt: Bài báo xem xét việc thành lập và phát triển chương trình nghiên cứu Phúc lợi xã hội của Viện Xã hội học trong giai đoạn 1983-2003, đặc biệt là sau năm 1990. Bài viết cũng thảo luận về những phát hiện về khía cạnh lý thuyết, phương pháp luận và thực nghiệm cũng như những đóng góp của nghiên cứu phúc lợi xã hội đối với thực tiễn Việt Nam.

Tải bài viết