Một số đặc trưng xã hội và nhân tố ảnh hưởng đến tình trạng bắt nạt trong học sinh trung học phổ thông hiện nay

26/10/2020

PHAN ĐỨC NAM

Tóm tắt: Dựa trên dữ liệu phỏng vấn sâu tại một trường trung học phổ thông ở Hà Nội, bài viết tìm hiểu các đặc trưng xã hội liên quan đến tình trạng bắt nạt trong học sinh trung học phổ thông cũng như ảnh hưởng của gia đình, nhà trường và nhóm bạn bè đến hành vi này. Kết quả cho thấy, gia đình và nhà trường cần tăng cường giáo dục thế hệ trẻ nhằm giảm hành vi bắt nạt giữa các học sinh. Việc tạo ra một chuẩn mực văn hóa học đường an toàn, kết nối và hỗ trợ là cần thiết. Bối cảnh trường học, các đặc tính của môi trường gia đình, nhà trường và nhóm bạn bè cần được đặc biệt quan tâm trong các đánh giá và giải pháp giảm thiểu tình trạng bắt nạt học đường.

Từ khóa: bắt nạt, bắt nạt học đường, bạo lực học đường

Tải bài viết

Các tin cũ hơn.............................