Lý thuyết phê phán và xã hội học về tính hiện đại

17/12/2020

Lê Ngọc Hùng

Tóm tắt: Qua một số chủ đề cơ bản của lý thuyết phê phán và xã hội học về tính hiện đại vào cuối thế kỷ 20, tác giả khảo sát mối quan hệ giữa hay lý thuyết này. Ông khẳng định rằng xã hội học hiện đại không chỉ giới hạn trong các phê bình mà còn khám phá ra các yếu tố hiện đại hóa, sự phát triển của hiện đại trong quan hệ con người và xã hội. Tác giả khẳng định rằng xã hội học về tính hiện đại không giới hạn ở sự phê phán mà phát hiện ra các nhân tố của sự hiện đại hóa, sự phát triển tính hiện đại của mối quan hệ giữa con người và xã hội. Với ý nghĩa đó, trong khoa học xã hội học, lý thuyết phê phán với các biến thể của nó là một hệ thống lý luận, phương pháp luận và phương pháp phân tích có khả năng bổ sung và cạnh tranh với các lý thuyết khác trong nghiên cứu một cách khoa học thực nghiệm, có phê phán và trung thực để góp phần xây dựng và phát triển mối quan hệ hài hoà giữa con người và xã hội.

Tải bài viết