Thảo luận về đối tượng xã hội học

17/12/2020

Nguyễn Chí Dũng

Tóm tắt: Thảo luận về đối tượng của xã hội học luôn là mối quan tâm của các nhà nghiên cứu xã hội. Điều này liên quan không chỉ đến đối tượng nghiên cứu của xã hội học mà còn liên quan đến sự phát triển của lý thuyết và phương pháp luận.

Từ nhu cầu thực tế về nghiên cứu và giảng dạy xã hội học ở Việt Nam, tác giả bài viết trình bày các vấn đề cơ bản như: lịch sử xã hội học, các lý thuyết cơ bản, và thấy được đối tượng của xã hội học hiện đại. Tác giả cũng nhấn mạnh khả năng áp dụng lý thuyết này trong tổ chức và quản lý xã hội.

Tải bài viết