Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội - những đóng góp về mặt lý luận và ứng dụng thực tiễn

17/12/2020

Nguyễn Đình Tấn

Tóm tắt: Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội là các định hướng nghiên cứu cơ bản và cũng là mối quan tâm của các nhà xã hội học. Trong bài viết này, tác giả Nguyễn Đình Tấn xem xét và tóm tắt các sách và bài viết về cấu trúc xã hội và sự phân tầng xã hội. Tác giả cũng rút ra những điểm mới và những đóng góp của các nghiên cứu này cho sự phát triển lý thuyết cũng như các ứng dụng thực tiễn trong quá trình Đổi mới ở Việt Nam trong vài năm gần đây.

Tải bài viết