Nghiên cứu dư luận xã hội về hoạt động của Quốc hội

17/12/2020

Mai Quỳnh Nam

Tóm tắt: Việc sử dụng dư luận xã hội để phân tích các vấn đề chính trị hiện đại đang rất được coi trọng. Trong khi chính trị học nhấn mạnh đến vai trò của quyền lực và tính độc lập, dù là tương đối, của thiết chế chính trị, xã hội học coi trọng các quan hệ xã hội, thì việc phân tích dư luận xã hội lại có khả năng cho thấy các tương tác xã hội trong mối quan hệ giữa các yếu tố đó. Tác giả khcho rằng nghiên cứu dư luận xã hội về hoạt động của Quốc hội xuất phát từ nhu cầu nhận thức khoa học về mối quan hệ giữa các nghị quyết chủ trương và hiệu quả thực tế từ hoạt động của Quốc hội với ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Để nâng cao hiệu quả của các hoạt động của Quốc hội, tác giả gợi ý các hướng nghiên cứu xã hội sau đây: Nghiên cứu dư luận xã hội về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Nghiên cứu dư luận xã hội của cử tri về các kỳ họp Quốc hội; Nghiên cứu dư luận xã hội của các đại biểu Quốc hội về các kỳ họp Quốc hội; Phân tích đơn thư khiếu nại, tố cáo của cử tri - như một kênh thể hiện dư luận xã hội - gửi đến Ban dân nguyện Quốc hội; Nghiên cứu dư luận xã hội được thể hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng về hoạt động của Quốc hội

Tải bài viết