Về xu hướng phân tích văn hoá trong nghiên cứu xã hội học

17/12/2020

Mai Văn Hai

Tóm tắt: Trong bài viết này, tác giả so sánh hai khuynh hướng chính trong nghiên cứu xã hội học: khách quan chủ nghĩa và phân tích văn hóa, để xác định đặc điểm của nghiên cứu khoa học xã hội so với khoa học tự nhiên. Qua phân tích một công trình  §¹o ®øc Tin lµnh vµ tinh thÇn cña chñ nghÜa t­ b¶n - Max Weber, tác giả bài viết cho rằng, các nhà xã hội học Việt Nam cần phải phân tích sâu hơn các khía cạnh của văn hóa dân tộc, làm rõ hệ giá trị cũng như bản sắc văn hóa của dân tộc mình, nhằm giải phóng tối đa sức mạnh của văn hóa - đó chính là điều kiện quan trọng góp phần thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước và dân tộc vươn tới những đỉnh cao mới về tinh thần cũng như vật chất.

Tải bài viết