Văn hoá - Mục tiêu và động lực của sự phát triển xã hội

17/12/2020

Nguyễn Văn Huyền

Tóm tắt: Thông qua việc xác định các khái niệm về văn hoá và cơ cấu văn hoá, bài viết phân tích văn hoá như một mục tiêu phát triển xã hội, thừa nhận văn hoá là một động lực của phát triển xã hội và chỉ ra nguyên ta giữa mức thống nhất giữa mục tiêu và động lực của văn hoá trong phát triển xã hội và tiến bộ xã hội. Bài viết khẳng định rằng: Thống nhất giữa mục tiêu và động lực động của văn hoá trong mô hình phát triển xã hội là một nguyên tắc khoa học và đúng đắn, đảm bảo cân bằng và phát triển bền vững. Mô hình phát triển này đã được Đảng ta lựa chọn và thực hiện xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và đem lại cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân và dân tộc ta.

Tải bài viết