Tôn giáo và xã hội ở Việt Nam hiện nay

17/12/2020

Đỗ Quang Hưng

Tóm tắt: Bắt đầu từ hai xu hướng trong mối quan hệ giữa các tôn giáo và xã hội (Từ tục hóa đến thể chế thế tục ở châu Mỹ, tác giả đã phân tích việc lựa chọn mô hình tục hóa ở Việt Nam, sự đa dạng tôn giáo trong nước và tôn giáo trong cuộc sống cá nhân và xã hội. Bài báo đã chỉ ra rằng một mặt,  nhà nước Việt Nam luôn hướng tới sự thể chế hóa ngày càng rộng rãi hơn quyền tự do tôn giáo của mọi công dân, mọi tín đồ tôn giáo; mặt khác, ngăn chặn và loại bỏ các yếu tố lợi dụng tôn giáo vào các hành vi phản dân tộc, chống chủ nghĩa xã hội.

   Tải bài viết