Chiều cạnh giới của di cư lao động trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hóa

17/12/2020

Đặng Nguyên Anh

Tóm tắtBài viết nhằm mục đích xem xét đặc trưng của di dân nhìn từ góc độ giới, tập trung đánh giá loại hình di dân lao động nữ ra đô thị và đến các khu công nghiệp, chế xuất. Bài báo đã phân tích các nội dung sau: quy mô di cư; các điểm đến di cư; lực lượng dân số; quyết định di cư; Kiều hối; Khó khăn, trở ngại và Tình trạng pháp lý. Bài viết cũng đề xuất một số chính sách nhằm nâng cao hiệu quả xã hội của di cư lao động nữ để đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hoá đất nước.

Tải bài viết