Các tổ chức xã hội ở Việt Nam

17/12/2020

Bùi Thế Cường

Tóm tắt: Sau khi tổng quan ngắn gọn về các tổ chức xã hội toàn cầu và khu vực và tình hình nghiên cứu các tổ chức xã hội ở Việt Nam, bài viết đã tập trung phân tích: Các loại hình xã hội và các tổ chức xã hội; Biến đổi xã hội, chính sách và tổ chức xã hội mới; Phân loại các tổ chức xã hội.

Bài  viết cũng đã đưa ra một nghiên cứu trường hợp là Hội Người cao tuổi. Số liệu thu thập được từ 12 địa điểm nghiên cứu trên 9 tỉnh trong cả nước trong khuôn khổ dự án VE QR đã giải thích lý do vì sao Hội người cao tuổi phát triển nhanh chóng và ngày càng có nhiều hội viên.

Tải bài viết