Biến đổi kinh tế - xã hội ở vùng ven đô Hà Nội trong quá trình đô thị hóa

17/12/2020

Nguyễn Hữu Minh và đồng nghiệp

Tóm tắt: Bài viết đã phân tích một số biến đổi kinh tế xã hội ở khu vực ngoại ô Hà Nội trong quá trình đô thị hoá. Kết quả phân tích sơ bộ cho thấy những thay đổi đáng kể đã diễn ra trong tất cả các lĩnh vực: cấu trúc nghề nghiệp, nguồn thu nhập, mức sống, nhà ở, cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Thu nhập từ phi nông nghiệp đã tăng lên trong cơ cấu nguồn thu nhập của các hộ gia đình. Đã có một sự kết hợp của các đặc tính nông thôn và đô thị trong mô hình nhà ở và cơ sở hạ tầng ở các khu vực ngoại thành. Đô thị hoá cũng ảnh hưởng đến những khía cạnh của cuộc sống hôn nhân như tuổi kết hôn và tiêu chí lựa chọn bạn đời. Sự kết hợp nông thôn và đô thị cũng đã thể hiện rõ nét trong các hoạt động văn hoá và giáo dục. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy mức độ đa dạng hóa mà đô thị hóa đã ảnh hưởng đến từng lĩnh vực kinh tế xã hội. Bài viết cũng cho thấy là tác động của đô thị hóa biểu hiện ở mức độ khác nhau tùy thuộc vào từng lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Có một số lĩnh vực thay đổi khá nhanh chóng trong quá trình đô thị hóa như tiện nghi nhà ở, hành vi ứng xử đối với môi trường, các phương tiện văn hóa tinh thần. Tuy nhiên, một số lĩnh vực thì sự thay đổi có chậm hơn. Những hành vi văn hóa là một ví dụ. Sự tăng lên đời sống vật chất chưa đủ xung lực để làm biến đổi mạnh mẽ đời sống văn hóa của dân cư. Đồng thời sự biến đổi các hoạt động kinh tế - xã hội của cư dân còn tùy thuộc vào môi trường văn hóa của địa phương và điều kiện sống của gia đình.

Tải bài viết