Bất bình đẳng về giáo dục ở Việt Nam hiện nay

17/12/2020

Đỗ Thiên Kính

Tóm tắt: Dữ liệu từ hai cuộc điều tra VLSS93 và VLSS98 thông qua phép đo lường IEO theo nguồn gốc gia đình giàu nghèo, đã cho thấy xu hướng chung của bất bình đẳng về giáo dục ở Việt Nam là càng học lên cao thì bất bình đẳng về giáo dục càng lớn và bất bình đẳng ở cấp đại học là lớn nhất. Bất bình đẳng này ở cấp đại học là cao và tương tự với các nước Tây Âu trong những năm 1960-1965. Đồng thời, khi xem xét bất bình đẳng về giáo dục được thể hiện qua hệ số Gini chi tiêu cho giáo dục, tác giả bài viết kết luận rằng xu hướng chung của bất bình đẳng về giáo dục là không giảm, có thể thấy khuynh hướng ngày càng tăng theo thời gian.

Tải bài viết