Vận dụng lý thuyết di động xã hội vào nghiên cứu chuyển cư

17/12/2020

Tống Văn Chung

Tóm tắt: Tác giả bài viết  lập luận rằng, việc vận dụng lý thuyết di động xã hội vào quá trình nghiên cứu chuyển cư cho phép ta xem xét khía cạnh khác nhau về sở hữu, uy tín (địa vị) xã hội của người di cư không chỉ về mặt sở hữu mà cả về vị thế của họ trong các mối tương tác với những người khác, nhóm khác mà nơi họ đến, kể cả cơ hội cũng như “khả năng tiếp cận” để chiếm lĩnh cơ hội của họ. Việc vận dụng lý thuyết này cũng cho phép ta xem xét những hậu quả của quá trình di dân cả về mặt tích cực cũng như tiêu cực không chỉ đối với môi trường xã hội, môi trường văn hóa mà cả môi trường sinh thái - tự nhiên nữa. Nó giúp đem lại một cách tiếp cận lý luận cho nghiên cứu xã hội học về di dân ở Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới hiện nay.

Tải bài viết