Bước đầu tìm hiểu về xã hội học pháp luật

17/12/2020

Lê Tiêu La

Tóm tắt: Sau khi khẳng định rằng xã hội học pháp luật là một nhánh của xã hội học, tác giả đã phân tích các vấn đề chính như vai trò của luật pháp như một thể chế xã hội, mối quan hệ giữa xã hội học pháp luật và khoa học chính trị, tâm lý học và nhân học. Bài viết đã cho thấy đối tượng nghiên cứu, các giai đoạn chính của sự hình thành và phát triển của xã hội học pháp luật, ý nghĩa ứng dụng của chuyên ngành xã hội học này trong việc tổ chức quản lý xã hội.

Tải bài viết