Xã hội học của Max Weber

17/12/2020

BÙI QUANG DŨNG 

Tóm tắt: Trong việc xác định phương pháp và đối tượng của xã hội học, các nhà khoa học Đức đã bỏ qua nhiều truyền thống thực chứng và được truyền cảm hứng sâu sắc bởi triết học Neo-Kant. Xã hội học của Weber cho thấy minh hoạ rõ nét nhất về hướng này trong xã hội học Đức trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.

Theo Weber, chính yêu cầu hiểu đối tượng nghiên cứu của mình đã phân biệt xã hội học với các khoa học tự nhiên. Ông cho rằng hành vi con người có mối liên hệ và tính quy luật. Nhưng nét khác biệt của hành vi con người so với những sự kiện trong khoa học tự nhiên là ở chỗ nó gắn liền với chủ thể. Đó là một sự khác biệt quan trọng giữa khoa học về hành vi con người (xã hội học) so với các khoa học tự nhiên. Bài viết trình bày các khái niệm và nguyên tắc chính trong xã hội học của Weber, từ phân tích phương pháp luận khoa học đến những tuyên bố chủ yếu về khái niệm hiểu biết và hành động xã hội, về các loại hình thống trị, và về sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

Tải bài viết